Årsberättelse 2021

Våra koncernbolag

Axel Johnson International

Ett år med fokus på förnyelse, ett nytt affärsområde inom industriell automation och förvärv, summerade till ett rekordresultat på 999 miljoner kronor. Resultatet uppnåddes trots turbulenta marknadsförhållanden med komponentbrist, transportsvårigheter och prishöjningar för bolag.

 

REKORDRESULTAT

År 2021 var ett händelserikt år för Axel Johnson International och gruppens 170 bolag. Trots utmaningar med komponentbrist, prishöjningar och transportsvårigheter växte nettoomsättningen och uppgick till 12,9 (11,6) miljarder kronor, drivet av såväl organisk tillväxt som förvärv.

Resultatet uppgick till 999 miljoner kronor, att jämföras med 816 miljoner kronor föregående år. Under 2021 förvärvades sammanlagt 15 bolag i 11 länder. Förvärven avsåg både nyinvesteringar och tilläggsförvärv i befintliga bolag.

 

STÄRKT FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Under året har en ny hållbarhetsstrategi utarbetats för att stärka arbetet med att driva hållbarhetstransformation inom industrin. Hållbarhet är en del av Axel Johnson Internationals strategiska och långsiktiga ägaragenda. För att säkerställa hållbarhet i värdekedjans alla delar utgår strategin från tre fokusområden: leverantörsledet, det operationella arbetet och kunderbjudandet. För varje område finns mål kopplade till social hållbarhet, klimat och cirkulära material och produkter.

 

NYTT AFFÄRSOMRÅDE INOM INDUSTRIELL AUTOMATION

Automatiseringstakten inom industrin är fortsatt hög. Genom förvärvet av det svenska bolaget OCS i december 2018 gick Axel Johnson International in i segmentet industriell automation, och i oktober 2020 förvärvades det danska bolaget Caldan Conveyor A/S. Dessa bolag utgör grunden för det nya affärsområdet Industriell Automation som bildades under 2021. Fokus för affärsområdet kommer främst att ligga på lösningar för intralogistik på fabriker, livsmedelsbearbetning, primärförpackningar samt automationskomponenter.

 

EXPANSION PÅ NYA MARKNADER

Axel Johnson International stärkte sin närvaro i Australien och Nya Zeeland genom förvärv av fem bolag inom affärsområdet Lifting Solutions och två tilläggsförvärv inom affärsområdet Fluid Handling Solutions. Expansionen på nya marknader och nya marknadssegment fortsätter som en del i gruppens förnyelsestrategi och mångfalden av segment och regioner bidrar till stabilitet. Utifrån en beprövad strategi och starka affärsmodeller är målet även fortsatt att växa snabbare än respektive marknad med en balanserad kombination av organisk tillväxt och förvärv.

 

Automation möjliggör vertikal odling

OCS Overhead Conveyor Systems, ett av bolagen inom Axel Johnson Internationals nystartade affärsområde Industrial Automation, har levererat ett automatiskt transportsystem till det svenska vertikala odlingsföretaget Ljusgårdas salladsodling. Ljusgårdas produktion, som dittills skötts i mindre skala på 650 kvadratmeter, har omvandlats till ett automatiserat produktionssystem på totalt 7000 kvadratmeter, med ambitioner om fortsatt expansion och tillväxt.

Ljusgårda kontaktade OCS och efterfrågade en lösning för att hantera transporten av 2,5 meter långa vertikala rör för salladsodling igenom olika stationer och stadier i odlingen. Från sådd till bevattning, skörd, sortering, paketering, lagring och distribution.

OCS lösning blev att designa ett system med vagnar som hanterar tolv rör åt gången igenom hela processen. Belysning och ventilation är integrerat med conveyor-systemet och bevattning sker automatiskt från rören ovanför vagnarna. Vid maxkapacitet rymmer systemet ungefär 300 000 plantor som sedan distribueras till över 800 butiker runt om i Sverige varje vecka.

Fakta

Axel Johnson International är en industrikoncern som förvärvar och utvecklar teknikdrivna industribolag på strategiska nischmarknader. Koncernen omfattar 170 bolag i 33 länder.

Ägarandel: 100 %
Affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions/AxFlow, Industrial Automation, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions
Antal anställda: 4 975
Hemsida: www.axinter.com

NYCKELTAL, MKR 2021 2020
Nettoomsättning 12 938 11 632
ResultatAX 999 816
Resultat efter finansnetto 421 472