Årsberättelse 2021

Våra koncernbolag

AxSol

AxSol samlar vårt ägande inom solenergi-området och under 2021 gjordes investeringar i två nya bolag. Året präglades annars av stark efterfrågan, men också av utmaningar i leverantörskedjan och utdragna tillståndsprocesser som försenar etableringen av storskalig solenergi.

 

MARKNADEN: STRUKTURELL TILLVÄXT – STÖKIGA LEVERANTÖRSKEDJOR

Solenergimarknaden i Sverige och Europa som helhet präglades under året av stark underliggande efterfrågan, men också av leveransproblem. På grund av bland annat fyrdubblade kiselpriser, så var panelpriserna 15–30 procent högre än föregående år.

Den svenska konsumentmarknaden visade stark tillväxt under 2021, stärkt av att tydliga spelregler kom på plats i form av ett ”Sol- ROT-avdrag” på 14,5 procent av kostnaden. Commercial-segmentet, som omfattar solpanelsetablering på större byggnader som lageroch butikstak, upplevde en svag orderingång under större delen av 2021, men tog fart under årets sista månader.

Det område där vi på den svenska marknaden ser allra störst tillväxtpotential inför kommande år är den utbyggnad av storskaliga solparker som på allvar har börjat ta fart i Skandinavien. AxSols ambition är att vara en ledande aktör i den utvecklingen.

 

TILLVÄXT I SAMTLIGA INNEHAV

Samtliga AxSol-bolag fortsatte att växa under 2021. Solkompaniet har liksom de flesta branschkollegor haft betydande utmaningar kopplade till sourcing av paneler. Solkompaniet accelererar nu sitt fokus mot storskaliga solcellsanläggningar. AxSol genomförde en tilläggsinvestering i Solkompaniet under 2021 och blev i början av 2022 majoritetsägare.

Otovo driver marknadsplatser för solel till hushåll. Konsumenter kan genom Otovos plattform, baserat på fastighetsdata, få automatiserade offerter från anslutna montörsbolag. Under året har Otovo fortsatt sin internationella expansion till Italien, Spanien och Tyskland. Året avslutades mycket starkt med en mångdubbling av både utförda installationer och lagda ordrar jämfört med samma period föregående år, vilket stärker tesen om att Otovos modell är internationellt skalbar.

Alight har arbetat med utveckling av ett antal stora parkprojekt under året, däribland färdigställandet av Martin & Serveras park utanför Skurup. Avtal ingicks med Axel Johnson-koncernen samt Axfood om etablering av nya solparker, som dock inväntar myndighetsgodkännande innan etablering kan påbörjas.

Svea Solar har fortsatt att utveckla sin affärsmodell inom samtliga segment, med tillväxt på framför allt konsumentsidan såväl på den svenska, som de europeiska marknaderna.

 

Två nya Axsol-bolag

I juni ledde AxSol finansieringsrundan i det forskningsbaserade bolaget Epishine. Bolaget tillverkar tryckta, flexibla solceller som används för att strömförsörja IoT-produkter inomhus. Epishine har ett ursprung i 30 års forskning och befinner sig i starten av en kommersialiseringsresa.

UNDER SOMMAREN BLEV AxSol sedan majoritetsägare i EnergiEngagemang som är en ledande helhetsleverantör av solcellslösningar för kommersiella och storskaliga solanläggningar, med fokus på den svenska marknaden, vilket är i linje med AxSols fokus. Genom ägandet i EnergiEngagemang, Solkompaniet och Alight är AxSol och Axel Johnson en ledande kraft i utbyggnaden av storskalig solel i Sverige.

Fakta

AxSol är koncernens yngsta bolag, som startades kring årsskiftet 2019/2020 för att samla investeringar inom solenergisektorn.

Ägarandel: 100 % i AxSol som har en varierande ägarandel i portföljbolagen Alight, EnergiEngagemang, Epishine, Otovo, Solkompaniet och Svea Solar.

Antal anställda i AxSol-bolagen: cirka 500

Omsättning i AxSol-bolagen: 1,99 miljarder

Hemsida: www.axsol.se