Årsberättelse 2021

Våra koncernbolag

Dustin

Under året har Dustin genom förvärvet av Centralpoint blivit en ledande onlinebaserad it-partner inte bara i Norden utan också i Beneluxländerna. Det skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och export av bolagets affärsmodell.

 

GYNNSAMMA MARKNADSTRENDER

Året har präglats av pandemin som inneburit både möjligheter och utmaningar. Hybridarbete har kommit för att stanna, och det har inneburit både en ökad försäljning av utrustning för hemmakontoren och uppdateringar av konferensrum på kontoren för att skapa bättre videomöten. Andra marknadstrender som gynnar Dustin, såsom ökad onlinehandel och fokus på mobilitet, säkerhet och integritet har stärkts ytterligare under året.

Samtidigt har branschen präglats av komponentbrist och störningar i leveranskedjorna. Tack vare långsiktig planering och en god relation till partners har Dustin trots detta haft god tillgång till produkter.

 

STÄRKT POSITION I EUROPA

I juni förvärvade Dustin nederländska Centralpoint och blev därmed en ledande onlinebaserad it-partner i Benelux. Centralpoint har en mycket stark position hos stora företag och offentlig sektor. I kombination med Dustins erbjudande till små och medelstora företag, samt möjligheten att skala Dustins onlinemodell skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. Dustin är nu den åttonde största it-partnern i Europa.

 

HÅLLBARHET I FOKUS

Att ha en långsiktigt hållbar strategi är en del av Dustins kärna. Under året har arbetet mot målen 2030 fortsatt. År 2030 ska bolaget vara klimatneutralt i hela värdekedjan, vara helt cirkulärt och ha genomfört 100 åtgärder för social jämlikhet. För att tydliggöra klimatets påverkan på bolaget och vad bolaget kan göra för att skapa en positiv förändring så har man implementerat redovisning i enlighet med Task force on Climate related Financial Disclosures (TCFD). Bolaget har också inkluderat scope 3 i sin redovisning.

Ett starkt fokus på hållbarhet ger också nya affärsmöjligheter som exempelvis ökade satsningar på återtag och återanvändning av it-produkter. Under året startade Dustin en egen anläggning för återtag av it-produkter.

 

FORTSATT TILLVÄXT

Omsättningen ökade under 2020/21 med 20,3 procent, varav 9,6 procent organiskt, till 15 878 miljoner kronor och justerad EBITA ökade med 46,6 procent till 759 miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 15,6 procent och påverkas av högre volymer, ökad försäljning av egna märkesvaror och en aktiv prissättningsmodell som kompenserat för en förändrad kundmix i samband med förvärvet av Centralpoint.

Fakta

Dustin är en ledande onlinebaserad it-partner med verksamhet i Norden och Benelux. Bolaget erbjuder it-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag.

Ägarandel: 27,3 %

Antal anställda: 1 858

Hemsida: www.dustin.se

NYCKELTAL, MKR 2020/21 2019/20
Nettoomsättning 15 878 13 195
ResultatAX 469 335
Resultat efter finansnetto 469 335