Årsberättelse 2021

Klimat

Positiv rörelseriktning – men det är mycket kvar att göra för att påverka hela värdekedjan.

Bolagen inom Axel Johnson strävar efter att använda resurser effektivt, och på ett sätt som minskar påverkan på miljön. Prioriterade områden är att minska energiförbrukningen i butiker, på kontor och lager samt att minska utsläppen från våra transporter.

Vi minskar transporternas miljöbelastning genom effektivisering i form av förbättrad ruttplanering och fyllnadsgrad, samt genom en gradvis övergång till en mer diversifierad och grönare fordonsflotta.

KONCERNGEMENSAMT KLIMATMÅL

Under 2018 tog Axel Johnson fram ett koncerngemensamt klimatmål, baserat på GHG-protokollet som kategoriserar utsläppen i olika områden.*
År 2020 nådde vi vårt delmål om en 25-procentig minskning från basåret 2016, vilket följdes av fortsatt positiv utveckling under 2021. Förklaringarna är bland annat en mer utsläppseffektiv logistik och investeringar i energieffektivitet i varuhus och lager.

Ett annat område, som ligger utanför vår mätning, men där våra bolag har genomslag, är att genom information och nudging gentemot våra kunder skapa ett växelspel för minskad klimatpåverkan. Det gäller Klubb Hemköp, som dubblar bonusen på klimat- och hälsovänliga produkter, KICKS som lyfter miljövänliga transportsätt genom att göra dessa till ett förvalt alternativ och Dagab, som utvecklar nya vegetariska produkter till Axfoods egna varumärken.

 

 

EN VILJA ATT TA ANSVAR FÖR VÄRDEKEDJAN

För företag inom handeln så är den direkta påverkan från våra verksamheter den vi har omedelbar rådighet över. Samtidigt så finns den stora majoriteten av värdekedjans klimatpåverkan i produktionen av de varor som säljs, och i vissa fall i användningen av dem.

Tittar vi framåt så är det därför vår övertygelse att vi bör ta ett allt större ansvar för att även redogöra för, och minska, klimatpåverkan från de produkter från andra aktörer som säljs inom ramen för våra verksamheter. Axel Johnson har som ägare, liksom flertalet av våra bolag, inlett arbetet med att adressera påverkan från sålda varor, och kommer att sätta mål även för detta område.

*Axel Johnson väljer att i målsättningen inkludera utsläppen från hela Scope 1, som inkluderar förbränning av fossila bränslen för till exempel tillverkning i egenägda fabriker eller utsläpp från egenägda eller leasade fordon, hela Scope 2, som inkluderar förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt två delar av Scope 3 – tjänsteresor samt ingående och utgående transporter. 

 

Nya elbilar

Axfoods och Martin & Serveras fordonsflottor går gradvis över till en större andel biodrivmedel och elektrifierade lastbilar. Hösten 2021 tecknade Martin & Servera ett avtal med Volvo om inköp av sex tunga ellastbilar, vilket var Volvos dittills största enskilda order från ett svenskt företag.
De tystgående, eldrivna och utsläppsfria lastbilarna ska användas i flera skift, vilket förväntas kunna minska det totala antalet fordon i Martin & Serveras flotta. Med ellastbilars lägre motorljud finns större möjligheter att köra även i urbana miljöer nattetid, med minskad körtid och minskade utsläpp som följd. Potentiellt skulle en ellastbil, genom att utnyttjas en större andel av dygnets timmar, kunna ersätta flera fossildrivna bilar.

Sveriges största solparker

I AxSol har Axel Johnson ett koncernbolag där tillväxt harmonierar med klimatnytta. Även övriga koncernbolag investerar i solenergi, på egna butiks- och lagertak, och nu också i större skala. Martin & Servera och Alight uppförde under hösten 2021 Sveriges största solpark som togs i bruk i början av 2022, och täcker mer än 40 procent av Martin & Serveras elförbrukning. Under 2021 ingick Axel Johnson och Axfood avtal med Alight om etablering av två nya parker, som kommer att bli Sveriges två största, och i jämförelse med nuvarande bestånd mer än fördubbla den totala produktionen av el från storskaliga solparker i Sverige. Dessa anläggningar inväntar fortfarande myndighetsgodkännande.