Årsberättelse 2021

Partnerskap

Samarbeten för positiv samhällspåverkan

Axfoundation – vårt närmaste partnerskap

ANTONIA AX:SON Johnson grundade Axfoundation 1993 som en fristående, icke vinstdrivande verksamhet med syftet att arbeta konkret och praktiskt med hållbarhetsfrågor – med innovation och en tro på företagande som förändringskraft som utgångspunkter. Verksamheten omfattar täta samarbeten med företag, forskare och civilsamhälle och spänner över tre områden:
• Framtidens mat
• Cirkulär ekonomi
• Hållbar produktion och konsumtion

Axfoundation är helt fristående i förhållande till Axel Johnson, men samarbetar med oss och våra bolag i en rad enskilda projekt. Här följer tre exempel från 2021:

REGNBÅGSLAX UPPFÖDD PÅ INSEKTER:

Vår mat ska helst inte äta vår mat. Det är en av grundtankarna bakom Sveriges första cirkulära regnbågslax. Axfoundation har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och aktörer från hela livsmedelskedjan bevisat att det i stor skala går att odla en miljövänlig och smakrik svensk fisk, samtidigt som en outnyttjad råvaruresurs i form av livsmedelsavfall från industrin tas tillvara. I stället för konventionellt foder, med importerad soja och importerad vildfångad fisk, är regnbågslaxen från Älvdalslax uppfödd på ett svenskt cirkulärt fiskfoder bestående av främst insekter. De har i sin tur ätit organiskt avfall från bland annat Grönsakshallen Sorunda i form av skal, kärnhus och brödrester. Totalt har projektet producerat fyra ton grön regnbågslax som under 2021 sålts på Hemköp och utvalda restauranger, däribland Urban Deli.

THE SWEDISH WOOL INITIATIVE:

Sverige importerar stora mängder ull, samtidigt som knappt hälften av den ull som producerades av svenska lantbrukare tas tillvara – ett enormt resursslöseri. Med visionen ”zero waste” projektleder Axfoundation The Swedish Wool Initiative. Målsättningen är att förse svensk industri med ett regionalt producerat, biobaserat och återvinningsbart material som möjliggör framtidens cirkulära produkter. Satsningen har under 2020 involverat en rad partners i den svenska ullens värdekedja, däribland Filippa K.

RIS I PAKISTAN:

Basmatiris från Pakistan är högklassigt, men för odlarna är villkoren ofta svåra. Axfoundation, Axfood och Oxfam har genom långsiktigt arbete sedan 2015 bidragit till att över 2 500 småskaliga risbönder och säsongsarbetare i Pakistan fått bättre villkor. Nya, hållbara odlingsmetoder har lett till minskade koldioxidutsläpp, mindre vattenåtgång och lägre kemikalieanvändning. Dessutom har arbetet bidragit till att stärka kvinnor och öka deras inkomster med upp till 40 procent. Ett bra Garant-ris har blivit bättre.

 

Övriga partnerskap

I tillägg till den dagliga verksamheten i våra bolag så medverkar vi också i ett antal partnerskap som bidrar till vår och vår omvärlds hållbara utveckling.

Stiftelsen The Global Village (Järvaveckan)

Politikerveckan Järva startades år 2016 av Ahmed Abdirahman utifrån en vision att minska avståndet mellan politiken och medborgarna och motverka utanförskap i de utsatta förorterna. Axel Johnson gick år 2018 in som huvudpartner till Järvaveckan och stiftelsen The Global Village, och har nu förlängt partnerskapet till och med 2023. The Global Village har blivit en central punkt i den svenska debatten och kunskapsspridningen kring frågor kopplade till integration och utvecklingen i Sveriges utanförskapsområden.

Forum för levande historia/ Natur & Kultur

Läsåret 2020/2021 genomförde Axel Johnson för andra gången ett projekt tillsammans med Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur, där vi skänkte Hédi Frieds böcker ”Frågor jag fått om förintelsen” och ”Historien om Bodri” i 50 000 exemplar till svenska niondeklasser respektive lågstadieklasser. Dessutom fick samtliga klasslärare en handledning som stöd i arbetet med boken.

Forum för Omställning

Forum för Omställning (FfO) bildades 2018 i syfte att hjälpa till att stärka Sveriges förutsättningar att möta de förändringar som sker inom digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller. Axel Johnson är ett av de bolag som via FfO bidrar till dialog och konkreta förslag för en framgångsrik strukturomvandling.

Handelshögskolan i Stockholm

Sedan 2010 är Axel Johnson partnerföretag till Handelshögskolan i Stockholm och dess Center for Retailing (CFR). Vid CFR bedrivs utbildning och forskning i nära samarbete med den svenska detaljhandeln. Centret ansvarar bland annat för Handelshögskolans treåriga kandidatprogram i Retail Management där Axel Johnson deltar.

Digital idag

Axel Johnson medverkade, delvis genom Forum för Omställning (ovan), under 2019 till sjösättandet av en nationell dag som syftar till kunskapsspridning och diskussion om digitaliseringens möjligheter, utmaningar och konsekvenser, med målet att hjälpa oss att forma bästa möjliga digitala samhälle. År 2021 växte den digitala nationaldagen till 285 aktiviteter på 110 orter runtom i Sverige. 215 aktörer från både näringsliv, offentlig sektor, fackföreningsrörelse och universitetsvärlden deltog. Axel Johnsons styrelseordförande Caroline Berg som sitter i styrelsen för Forum för Omställning medverkade och även Dustin, KICKS, Mat.se och Axel Johnson International anordnade eller medverkade i seminarier.