Årsberättelse 2021

Social hållbarhet

Fokus och koncernmål för mångfald och inkludering

Axelerate är ett verksamhetsområde inom Axel Johnson med uppdrag att växla upp mångfaldsoch inkluderingsarbetet i våra koncernbolag, samt att stärka koncernens samhällsengagemang inom mångfald och inkludering.

Axelerate stöttar bolagen genom koncerngemensamma aktiviteter, utbildningar och kunskapshöjande insatser. Vi arbetar också med utveckling av kunskapsbaserade verktyg för inkluderande rekrytering och befordran, och av KPI:er och mål.

Vår drivkraft i arbetet är att vi vill ha ledare och medarbetare som på bästa sätt kan förstå och möta våra kunder och det samhälle vi verkar i. Vi vill säkerställa att vi rekryterar och utvecklar medarbetare på sakliga grunder, och därmed nyttjar 100 procent av talangpoolen. Ambitionen är att Axel Johnson ska bli ledande på mångfald och inkludering. I växelverkan med våra koncernbolag har Axelerate identifierat följande fem fokusområden för att göra Axel Johnsons bolag ledande inom mångfald och inkludering:

1. INKLUDERANDE REKRYTERING OCH BEFORDRING
Säkerställa att rekryterings- och befordringsprocesser utgår från kunskap och kompetens

2. INKLUDERANDE ARBETSPLATS
Insatser för att rusta ledare och medarbetare att vara inkluderande i praktiken samt att följa upp medarbetares upplevelser av inkludering och diskriminering.

3. MARKNADSKOMMUNIKATION
Att säkerställa mångfald och inkludering i marknadsföring och kommunikation.

4. PRODUKT- OCH TJÄNSTEUTVECKLING
Att stärka innovation och utveckling av sortiment och erbjudanden mot möjliga nya kundgrupper.

5. SAMHÄLLSENGAGEMANG
Samarbeten och nya initiativ för att minska utanförskapet i samhället.

 

VÅRA FYRA MÅL
Sedan 2014 har Axel Johnson haft mål om jämn könsfördelning bland ledare och avseende andelen medarbetare och ledare med internationell bakgrund. 2021 adderade vi två nya målsättningar. Målet om åldersspridning är att Axel Johnson ska ha minst 10 procent av medarbetare och ledare i var och en av fem definierade åldersgrupper. Målet för inkludering är arbetsplatser där medarbetare känner tillhörighet och värdesätts för sina unika egenskaper. Nivån av inkludering kommer att mätas genom en medarbetarundersökning om upplevd inkludering i våra koncernbolag. Vi kommer att följa upp vår egen målutveckling, och våra bolag kommer till en början kunna jämföra sin utveckling sinsemellan i väntan på att andra branschaktörer rapporterar inkludering på arbetsplatsen. Givet våra verksamheters olika inriktning så ser frågeställningarna och möjligheten till måluppfyllelse olika ut hos olika bolag. Den absolut viktigaste funktionen av målen är inte att de utgör några absoluta sanningar, utan att de ger riktning för våra bolag och skapar ett gemensamt ramverk för arbetet för mångfald och inkludering.

 

Samhällsinitiativ och partnerskap för inkludering

VI HAR FLERA viktiga partnerskap som syftar till att skapa inkluderande samhällen. Vi har drygt 1700 medarbetare från Samhall i koncernen. Vi är delägare i MITT LIV, ett socialt företag specialiserade på mångfald och inkludering och mentorprogram för utlandsfödda akademiker. Vi är huvudpartner till STIFTELSEN THE GLOBAL VILLAGE, som bland annat arrangerar Järvaveckan, Sveriges viktigaste mötesplats för frågor om utanförskap och inkludering.

VÅR PORTAL ÖPPNADÖRREN är en samlingsplats för ideella verksamheter som Axel Johnson stöttar, som arbetar för ökad integration genom att skapa möten.

YRKESDÖRREN – drivs av Axel Johnson och skapar möten mellan nya och etablerade svenskar för att bredda professionella nätverk. ÖppnaDörren och Yrkesdörren skapades av Axfoundation 2015 och drivs idag inom Axelerate.

NYA KOMPISBYRÅN – kopplar ihop nya och etablerade svenskar över en fika eller en middag.

SVENSKA MED BABY – sammanför och erbjuder aktiviteter för nya och etablerade småbarnsföräldrar och deras barn. Svenska med baby och Nya Kompisbyrån är ideella organisationer under ÖppnaDörrens paraply som stöds av Axel Johnson.