Årsberättelse 2021

Resultat

Balansräkning

Belopp i mkr 2021 2020
TILLGÅNGAR
Goodwill 4,407 2,883
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2,356 1,457
Materiella anläggningstillgångar 5,657 4,574
Andelar i intresseföretag 2,202 1,340
Andra långfristiga värdepappersinnehav 839 1,007
Uppskjutna skattefordringar 586 470
Övriga finansiella anläggningstillgångar 144 153
Summa anläggningstillgångar 16,191 11,884
Varulager m m 8,953 7,829
Kundfordringar 6,642 4,115
Kortfristiga fordringar 3,152 2,575
Kortfristiga placeringar 353
Kassa och bank 2,486 3,026
Summa omsättningstillgångar 21,233 17,898
SUMMA TILLGÅNGAR 37,424 29,782
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 10,967 10,266
Innehav utan bestämmande inflytande 2,240 1,826
Summa eget kapital 13,207 12,092
Långfristiga räntebärande skulder 3,356 2,658
Uppskjutna skatteskulder 1,287 1,049
Övriga räntefria långfristiga skulder 845 688
Summa långfristiga skulder 5,488 4,395
Kortfristiga räntebärande skulder 2,206 506
Leverantörsskulder 9,430 7,044
Övriga kortfristiga räntefria skulder 7,093 5,745
Summa kortfristiga skulder 18,729 13,295
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37,424 29,782
Summa ställda säkerheter 456 393
Summa ansvarsförbindelser 246 198