Årsberättelse 2021

Resultat

Flerårsöversikt

 

Belopp i mkr  2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 94 685 86 864 88 213 82 354 77 174
ResultatAX* 3 669 2 754 3 400 3 021 3 020
i % av nettoomsättning 3,9 3,2 3,9 3,7 3,9
Resultat efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster 2 404 1 669 2 267 2 194 2 464
Resultat efter finansnetto 2 404 1 669 2 267 2 094 2 405
Balansomslutning 37 424 29 782 29 226 29 661 28 180
Sysselsatt kapital 18 897 15 339 15 596 16 325 16 210
Räntabilitet på sysselsatt
kapital (%)
15 11 15 14 16
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 10 967 10 266 10 284 10 839 11 445
Soliditet (%) 35 41 41 44 48
Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,2 0 0 0 0
Kassaflöde efter investeringar -2 054 2 016 20 983 377
Genomsnittligt antal årsanställda 24 001 22 574 22 272 21 506 20 358

*ResultatAX är för de noterade bolagen resultat efter finansiella poster enligt IFRS och för de icke-noterade bolagen resultat efter finansiella poster exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.