Årsberättelse 2021

Resultat

Kassaflödesanalys

 

Kassaflödesanalys – koncernen
Belopp i mkr 2021 2020
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 2,404 1,669
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 2,760 2,579
5,164 4,248
Betald skatt -659 -486
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 4,505 3,762
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring varulager -551 -184
Förändring rörelsefordringar -1,690 631
Förändring rörelseskulder 1,982 504
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,246 4,713
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -2,802 -517
Avyttring av dotterföretag 41 39
Förvärv av rörelsegren
Förändring immateriella anläggningstillgångar -698 -468
Förändring materiella anläggningstillgångar -1,933 -1,051
Förändring finansiella tillgångar -909 -700
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,301 -2,697
Finansieringsverksamheten
Förändring låneskulder 2,079 -444
Förvärv av minoritetsandel -151 -87
Utbetald utdelning, övriga transaktioner med ägare -815 -777
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,113 -1,308
Årets kassaflöde -942 708
Likvida medel vid årets början 638
Kursdifferens i likvida medel 49 -70
Likvida medel vid årets slut -255 638