Årsberättelse 2021

Resultat

Resultaträkning

Belopp i mkr 2021 2020
Nettoomsättning 94,685 86,864
Kostnad för sålda varor −76,335 −70,315
Bruttoresultat 18,350 16,549
Försäljningskostnader −11,126 −10,377
Administrationskostnader −5,984 −5,462
Andelar i intresseföretags resultat −149 −140
Övriga rörelseintäkter 1,473 1,464
Övriga rörelsekostnader −167 −273
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 2,397 1,760
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 74 −2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 67 −40
Räntekostnader och liknande resultatposter −134 −50
Resultat efter finansiella poster före jämförelsestörande poster 2,404 1,669
Jämförelsestörande poster

Resultat före skatt 2,404 1,669
Skatt på årets resultat −770 −619
Resultat efter skatt 1,634 1,050
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 708 239
Innehav utan bestämmande inflytande 926 811
ResultatAX
Resultat före skatt 2,404 1,669
Goodwillavskrivningar 1,093 848
Goodwillavskrivningar intresseföretag 419 276
Justering av IFRS 16 och IAS 19 i Axfood −24 60
Övriga justeringar −223 −99
Jämförelsestörande poster 0 0
Avvecklad verksamhet
3,669 2,754

 

Av- och nedskrivningar som ingår i resultatet 2021
Goodwill Övriga immateriella Materiella Intresseföretag Summa
Kostnad såld vara -440 -175 -726 -1,341
Försäljningskostnader -577 -76 -228 -881
Administrationskostnader -73 -119 -142 -334
Övriga rörelsekostnader -3 -4 -7
Andelar i intresseföretags resultat -462 -462
-1,093 -374 -1,096 -462 -3,025
Av- och nedskrivningar som ingår i resultatet 2020
Goodwill Övriga immateriella Materiella Intresseföretag Summa
Kostnad såld vara -332 -170 -719 -1,221
Försäljningskostnader -486 -74 -257 -817
Administrationskostnader -28 -129 -120 -277
Övriga rörelsekostnader -2 -4 -6
Andelar i intresseföretags resultat -318 -318
-848 -377 -1,096 -318 -2,639