Årsberättelse 2021

Geografins återkomst

OM GEOPOLITIK, AVSTÅNDETS PRIS OCH AUTOMATIONENS EUROPEISKA MÖJLIGHETER

 

DE SISTA ÅREN på 1900-talet brukar beskrivas som de mest optimistiska i vår moderna historia. Berlinmuren föll, och statsvetare talade om ”historiens slut” – en stabil slutpunkt för mänsklighetens ideologiska evolution, med demokratiska stater och frihandel. Under den perioden avskaffades tullar, fraktpriser sjönk och stormakternas relationer präglades av ökad ekonomisk öppenhet, snarare än konfrontation. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan man säga att jorden blev mindre.

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att historien inte erbjuder några eviga jämviktstillstånd. 2010-talet präglades av ett antal krig i mellanöstern, rysk invasion av Krim och ett allt stökigare handelsklimat mellan USA och Kina. Sedan kom pandemin, med begränsad rörlighet för människor och skenande fraktpriser, och mot slutet av 2021 en förstärkt geopolitisk oro, som i början av 2022 övergick i något långt mer akut.

 

FRAKTINFARKT OCH EUROPEISK NY-INDUSTRIALISERING
Under 2020 och 2021 rusade shippingpriserna, som stora delar av året befann sig på mellan 5–10 gånger de ”förpandemiska” containerpriserna. Även Axel Johnsons värdekedjor påverkades kraftigt med försenade och fördyrade leveranser.

Just störningarna i leveranskedjorna, tillsammans med politiska spänningar, har gjort att fler industriföretag noga överväger för- och nackdelar med att lägga produktion långt bort från slutmarknaden. En rapport från McKinsey Global Institute förutspår att omkring en femtedel av världens handelsvolymer under de närmaste fem åren kan komma att flyttas närmare den marknad där produkter ska säljas – så kallade ”nearshoring”. En sådan rörelse sker i Europas fall ofta från östasiatisk produktion, till någon av de östra EU-länderna. Intresset för produktion i Europa bygger också på framsteg inom automation, som gör industrin mindre personalintensiv, och minskar betydelsen av lönenivåer för den totala kalkylen.

AXEL JOHNSON INTERNATIONAL har startat ett affärsområde inom just industriell automation för att växa med automationstrenden, och även om vi hittills ser en tendens snarare än en trend, så tror vi att industriella nyetableringar i Europa kommer att öka kraftigt. I ett första skede främst genom nyetableringar som vi ser inom exempelvis batteritillverkning, men på sikt även genom förändringar inom existerande värdekedjor.

Vi ser hur kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland har en omedelbar effekt på världspriserna på olja och spannmål – såväl som på sydsvenska elpriser. Behovet av en ökad inhemsk elproduktion berör i högsta grad våra solenergibolag, som har ambitionen att mångdubbla den svenska storskaliga produktionen av solel under de närmaste åren.

Den ryska invasionen av Ukraina, med dess fruktansvärda humanitära följder, skapar en helt ny dynamik i vårt närområde. Vilka de exakta följderna blir är omöjligt att förutspå ens på en veckas sikt, men spänningen och friktionen ökar snabbt i ett internationellt ekonomiskt och politiskt system som är i behov av motsatsen.

 

”De senaste åren har vi sett en motrörelse där geografiska avstånd och nationsgränser återigen blivit mer betydelsefulla och kostsamma.”

 

VÄRLDSHANDELN kommer att hitta vägar, och ekonomisk öppenhet kommer att fortsätta vara normen, men det kommer att vara en öppenhet med fler förhinder och undantag. Oavsett om det tar sig uttryck i sanktioner, stigande råvarupriser eller globala omvägar för flyg, tåg och sjöfart så kan vi utgå ifrån att avståndets pris kommer att öka.

29% av den globala veteexporten kommer från Ryssland och Ukraina