Årsberättelse 2021

Klimat, energi och elektrifiering

FN:S KLIMATPANEL IPCC publicerade sensommaren 2021 en rapport som var mycket tydlig i sina slutsatser: Nuvarande rörelseriktning är otillräcklig. Rapporten följdes av COP-mötet i Glasgow. Tolkningen av mötets resultat går isär. Av vissa beskrivs det som en stor besvikelse med alldeles för få åtaganden, som inte ens hade kraften och klarspråket nog för att prata om en utfasning av kol. Av andra beskrivs mötet som ett blygsamt steg i rätt riktning. De mer optimistiska pekar inte sällan på en ökad omställningshastighet i näringslivet.

I SVERIGE HAR en fråga en särställning i debatten om företagens roll och möjligheter: energiproduktionen. För bara några år sedan så antog myndigheternas prognoser ett långsiktigt minskande energibehov. Idag ser vi något annat. Drivet av industriella nysatsningar på inte minst batteriproduktion och grönt stål och elektrifiering av fordonsflottan förutspår industrin nu att det svenska elbehovet kommer att öka kraftigt. I ett högnivåscenario med så mycket som mellan 70 och 120 procent. Det ställer stora krav på utbyggnaden av både produktion och överföringskapacitet.

MARTIN & SERVERA och Axfood har inlett en elektrifiering av respektive fordonsflotta och ambitionen är att öka takten i övergången. Men då är det avgörande att det finns en tilltro till energisystemets förmåga att leverera effekt där den behövs. I nuläget har man exempelvis vid flera av koncernens stora lagerbyggen inte en tillräcklig effekttillgång för att stödja en helt elektrifierad fordonsflotta.

Axel Johnson är idag en ledande kraft på den svenska marknaden för solenergi. Förutom investeringarna inom AxSol så har våra bolag också som köpare av solenergi byggt Sveriges största solpark, och tecknat avtal om etablering av två ännu större parker.

VI SER ATT ALLA förutsättningar finns på plats för att solenergi snabbt ska växa från nuvarande nivå. Det ekonomiska caset är starkare än någonsin, byggtiden är kort jämfört med andra energislag, och effekterna på närmiljö och biologisk mångfald är begränsade. Men en flaskhals är att tillståndsprocesserna är långa och oförutsägbara.

Sverige har stora möjligheter att utveckla ledande affärer som bidrar till både klimatomställning och konkurrenskraft. Det viktigaste politiken kan göra är att säkerställa att vi kan bygga ut fossilfri elproduktion i den takt som behövs, och bygga en infrastruktur som både konsumenter och företag litar på.