Årsberättelse 2021

Vd-ord, Mia Brunell Livfors

Zooma in och zooma ut

År 2021 nådde vi Axel Johnsons bästa resultat någonsin. Vi fortsatte dessutom att röra oss i det höga tempo som krävs för att nå vårt förnyelsemål, trots att året både påbörjades och avslutades i pandemins tecken.

Det är ett strålande styrkebesked. Vi kan nu förhoppningsvis helt vänja oss av med pandemirestriktionerna, men vår förmåga att framgångsrikt hantera snabb förändring kommer att vara avgörande även framåt, i en historiskt osäker politisk och ekonomisk miljö.

Under 2021 förbättrade våra bolag resultaten över hela linjen. Inte minst gjorde industriverksamheten Axel Johnson International ytterligare ett urstarkt år och tangerade en miljard kronor i resultat efter ytterligare ett år av lönsamhetsförbättring, och såväl organisk tillväxt som förvärv. I tillägg till den positiva resultatutvecklingen så gjordes också ett stort antal investeringar. Bland dem fanns två särskilt transformativa affärer. Den första var Dustins förvärv av Centralpoint, som gör Dustin till en ledande aktör i Beneluxländerna.

Det andra var Axfoods förvärv av Bergendahls Food – en affär som vi har sneglat mot under lång tid. Axfood gjorde även därutöver ett riktigt starkt år, med högre tillväxt än marknaden. Hemköp tog viktiga steg framåt och Willys nådde som första svenska mataktör break even i e-handeln.

KICKS har visat stor styrka då man klarat av att hantera snabba kanalskiften mellan butik och e-handel, vilket ledde till all time high för försäljningen och ett förstärkt resultat. Restauranggrossisten Martin & Servera visade att man snabbt kunde växla upp under en stark sommar och höst när människor återigen i stora antal besökte restauranger. Åhléns tog betydande kliv framåt efter ett tungt 2020. Såväl Outlet-formatet som e-handeln växte och året avslutades starkt. På förnyelsesidan så gjorde både vårt investeringsbolag Novax och vårt solbolag AxSol spännande förvärv som ökar vår närvaro inom områden som framtidens mat, hälsa och solenergi.

 

Förnyelse utifrån megatrender

För att lyckas så väl som vår bolagsgrupp har gjort under 2021 krävs ett ständigt fokus på förbättring i varje detalj. En besatthet av effektivitet i varje moment och en vilja att förbättra varje del av kundupplevelsen. Det avgör resultatet här och nu.

Men för att vara framgångsrik över tid krävs det förutom detaljfokus också något annat: Förmågan att zooma ut.Att se och nyfiket förhålla sig till de långa rörelser och trender som präglar vår tid. Av dessa är digitaliseringen och klimatomställningen de mest avgörande trenderna, med alla frågor som ryms under dessa paraplybegrepp.

På digitaliseringssidan är automation och AI centrala utvecklingsteman i våra verksamheter. Våra bolag investerade under året mer än någonsin i anläggningstillgångar, varav merparten i nya högautomatiserade logistikcenter. Axfoods satsning i Bålsta är den avgjort största, men även Martin & Servera, Åhléns och KICKS investerar i högautomatiserade lager, som kommer att skapa skala och flexibilitet mellan e-handel och leveranser till butik.

Med hjälp av AI kan vi optimera vårt beslutsfattande på mängder av områden, som inköp och prissättning, och genom att skärpa vår förmåga att förstå kunderna. Vi kan också bli mer resurseffektiva och minska vår klimatbelastning, inte minst genom optimering av logistiken.

 

Hållbarhetsarbete byggt på ägarvilja och affärsmässighet

Axel Johnsons hållbarhetsfokus är en del av vårt dna sedan decennier. Våra ägare vill bygga bolag som kombinerar affärs- och samhällsnytta. Det är inte bara ett etiskt ställningstagande, utan också ett sätt att säkra den ekonomiska hållbarheten. En verksamhet som inte skapar ett positivt samhällsnetto riskerar både kundernas förtroende och samhällets acceptans. Därför är vi också övertygade om att det över tid är en god idé att ta ett större ansvar för klimatpåverkan än vad som krävs av oss här och nu.

Vi har under flera år framgångsrikt minskat vårt CO2-avtryck inom våra egna verksamheter, genom mindre miljöbelastande transporter, investeringar i energieffektivitet och i förnyelsebar energiproduktion. Men för handelsverksamheter så är de direkta utsläppen en liten del av den totala påverkan i värdekedjan. Att förändra hur alltifrån it-produkter till livsmedel produceras i globala leverantörskedjor är en stor och svår uppgift, och en uppgift som bara kan hanteras i samspel med andra aktörer. Vi måste erkänna vårt beroende av andra, men aldrig använda det beroendet för att backa från vår del av ansvaret.

Hållbarhetsarbetet kräver engagemang och övertygelse, men ännu viktigare är ärlighet och affärsmässighet. Vi behöver ”varma hjärtan och kalla huvuden”, som Dustins vd Thomas Ekman har formulerat det. För när vi höjer blicken så ser vi ett antal trender som ibland går på tvärs mot varandra. Exempelvis ett ökat prisfokus hos konsumenterna, som ibland kan stå i konflikt med hållbarhetsintresset. Det är något som alla som verkar på marknadens villkor har att förhålla sig till, men utifrån vårt långsiktiga värdebaserade ägande så har vi en tydlig riktning som hjälper oss att göra kloka och ansvarsfulla val, även då den kortsiktiga ekonomiska kalkylen är svårbedömd.

”Vi måste erkänna vårt beroende av andra, men aldrig använda det beroendet för att backa från vår del av ansvaret.”

Framåt!

Axel Johnson går in i 2022 med en stark rörelseenergi. Och vi är på väg att bli ett mer diversifierat bolag. Mat står för mer än 70 procent av vår omsättning och är vår absoluta tyngdpunkt. Men vi har också en stark industriverksamhet och spirande affärsområden inom bland annat solenergi och hälsa.

Vi har en fantastisk kultur med ledare och medarbetare som verkligen lever upp till vår ambition om att vara både långsiktiga och otåliga. En kultur som bejakar viljan att tänka nytt. Men också viljan att genom de tusentals beslut vi kollektivt fattar i vår vardag, bidra positivt i de samhällsutmaningar vi ser när vi zoomar ut.

Just den nämnda viljan att spela en konstruktiv samhällsroll kommer att vara central under den tid som nu kommer. För i mars 2022 står vi inför en oöverblickbar humanitär katastrof, orsakad av den brutala ryska invasionen av Ukraina. Vi följer naturligtvis utvecklingen noga rent verksamhetsmässigt. Men vi ska också agera etiskt och ansvarsfullt för att som företag bidra till vårt samhälles uppslutning, och till att lindra mänskligt lidande.

149 år in i familjeföretaget Axel Johnsons historia är jag, trots allt, hoppfull om att det bästa ännu ligger framför oss.

Fakta

Årets resultatAX 3 669 MKR

ResultatAX är för de noterade bolagens resultat efter finansiella poster enligt IFRS och för de icke-noterade bolagens resultat efter finansiella poster exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.